Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan van Goedteplak zetten wij uiteen welke visie we hebben. Tevens worden de pedagogische opvoedingsdoelen beschreven en de daaruit voortvloeiende werkwijze welke gehanteerd wordt met betrekking tot de opvang, opvoeding en ontwikkeling bij de opvang door een gastouder.

Doel van het pedagogisch beleidsplan is dat het inzicht geeft in de manier waarop de opvang van kinderen plaats zal vinden. Gastouders werken volgens de richtlijnen van het pedagogisch beleidsplan. Vraagouders krijgen dit pedagogisch beleidsplan door Goedteplak toegestuurd.

De vier pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang genoemd worden, zijn als uitgangspunten genomen bij het opstellen van het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Goedteplak. Tijdens de opvang bij de gastouder moet aan de vier opvoedingsdoelen gewerkt worden.

Deze vier pedagogische basisdoelen zijn:

  • Bieden van emotionele veiligheid;
  • Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
  • Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;
  • Overdracht van waarden en normen

Alle gastouders van Goedteplak hebben de beschikking over het pedagogisch beleidsplan.