Opvangkwaliteit

Opvangkwaliteit

De kwaliteit van de opvang wordt op diverse manieren gecontroleerd, geborgd en bevorderd.

Vanuit onze organisatie is een pedagogisch beleidsplan opgesteld welke de leidraad is voor onze gastouders. Het pedagogisch plan wordt bij aanvang en tussentijds doorgenomen en besproken.

Voordat een gastouder kan starten met de opvang van kinderen via Goedteplak wordt er door een medewerker van Goedteplak een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. N.a.v. deze inventarisatie wordt een Plan van Aanpak gemaakt om de opvang nog verder te verbeteren. De risico-inventarisatie wordt vervolgens jaarlijks herhaald.

Vanuit de overheid wordt er toezicht uitgeoefend op de kwaliteit van dienstverlening. In opdracht van de Gemeente Opsterland voert de GGD controles uit bij al onze gastouders en het gastouderbureau zelf. Gastouderbureau Goedteplak begeleidt nieuwe gastouders in het proces om te voldoen aan alle eisen. Als een nieuwe gastouder eenmaal voldoet aan alle eisen dan wordt de gastouder opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

De GGD komt jaarlijks langs bij het gastouderbureau voor een inspectie. Ook wordt jaarlijks steekproefsgewijs een gedeelte van de gastouders door de GGD gecontroleerd. De inspectierapporten van Goedteplak en de inspectierapporten van de gastouders zijn terug te lezen op de website van het LRKP.

Gastouderbureau Goedteplak heeft een interne (Klachtenregeling Intern) en externe (Klachtenregeling Extern)  klachtenregeling en is m.i.v. januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Geschillencommissie). Goedteplak heeft ook een oudercommissie welke een adviserende rol binnen ons bedrijf heeft.

Goedteplak en haar gastouders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gastouders die aangesloten zijn bij Goedteplak kunnen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afsluiten via Goedteplak bij “Friso Zekerheid” in Donkerbroek. Het is aan te raden een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Goedteplak.