Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van de opvang wordt op diverse manieren gecontroleerd, geborgd en bevorderd.

Vanuit onze organisatie is een pedagogisch beleidsplan opgesteld welke de leidraad is voor onze gastouders. Het pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij Goedteplak.

Bij elke gastouder wordt voor aanvang van de werkzaamheden en vervolgens jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. N.a.v. deze RIE wordt eventueel een Plan van Aanpak opgesteld met de nodige verbeterpunten (bijv. het plaatsen van een traphekje). Voor u als vraagouder ligt een kopie van de RIE ter inzage bij uw gastouder.

Gastouderbureau Goedteplak heeft een interne (Klachtenregeling Intern) en externe (Klachtenregeling Extern) klachtenregeling en is m.i.v. januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Geschillencommissie). Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn met de gang van zaken omtrent de bemiddeling en opvang van uw kind(eren), dan ziet Goedteplak graag dat een en ander in eerste instantie in onderling overleg opgelost wordt. Een open communicatie is hiervoor van groot belang.

Goedteplak heeft ook een oudercommissie welke een adviserende rol binnen ons bedrijf heeft.

Goedteplak en haar gastouders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de bijbehorende handleiding. Iedere gastouder heeft de meldcode en handleiding in haar bezit en kan in overleg met het Gastouderbureau dit naslagwerk gebruiken om de nodige stappen te ondernemen in geval van vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling bij de oppaskindjes.

Vanuit de overheid wordt er toezicht uitgeoefend op de kwaliteit van dienstverlening. In opdracht van de Gemeente Opsterland voert de GGD controles uit bij al onze gastouders (steeksproefsgewijs). De GGD komt jaarlijks een gedegen inspectie doen bij het gastouderbureau zelf. Gastouderbureau Goedteplak en al haar gastouders voldoen vanaf oprichting aan alle eisen. Beide zijn dan ook opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Het registratienr. van Goedteplak is: 226138185.